Wat anderen zeggen

“Een integere en diepgaande bijbelstudie over
de rol van Israël in de heilsgeschiedenis.”

Prof. dr. A. Houtman
(Prof. dr. A Houtman – bijzonder hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding van Jodendom-christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit)

         “Ik hoop dat deze pennenvrucht tot boeiende gesprekken en tot verdere theologische verdieping aanleiding zal geven.”

Dr. Arjan Plaisier (scriba van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland, december 2015)

Stemmen uit het buitenland:

 “… sets the standard for a new genre of theological literature …”

“E J Westerman’s book sets the standard for a new genre of theological literature – a post-supersessionist biblical theology which re-casts the biblical metanarrative along the lines of R K Soulen’s “The God of Israel and Christian Theology”. His proposals will not be accepted by all, as they challenge a deep-rooted and prevailing paradigm. But anyone interested in a renewed biblical understanding of God’s ongoing purposes through Jesus the Messiah with both Israel and the Church and all nations, and a detailed exposition of the whole of Scripture in support of such an understanding, will take serious note of this exciting and radical approach.”

Dr. Richard Harvey
(Dr. Richard Harvey is de auteur van Mapping Messianic Jewish Theology. A Constructive Approach (2009). Hij neemt ook deel aan de jaarlijkse informele dialoog tussen de Rooms-Katholieke kerk en leiders van de Messiaans Joodse beweging.)

———

“… a very important book that revolutionizes our understanding of both Israel and the Church.”

“E. J. Westerman has written a very important book that revolutionizes our understanding of both Israel and the Church.  In the case of the latter, a more deeply rooted Biblical identity of the Church arises on the basis of a new canonical approach to Biblical theology.  This new canonical approach restores the ongoing meaning of Israel to God’s purpose in creation and consummation and hence the unity of purpose for Israel and the Church.”

Dr. Daniel Juster
(Dr. Daniel Juster is de auteur van vele boeken and directeur van Tikkun Ministries International. Hij is ook deelnemer aan de jaarlijkse informele dialoog tussen de Rooms-Katholieke kerk en leiders van de Messiaans Joodse beweging.)

[Zie ook de pagina Learning Messiah op deze website]

Uit Nederlandse en Nederlandstalige media:

September 2020

” … in een grote greep een coherente en consistente Bijbelse theologie … een van de weinige boeken … de eigen plaats en betekenis van Israel gedegen bijbels-theologische onderbouwd … must-read …”

Ds. Giel Schormans, PKN-predikant te Voorburg, schreef ter gelegenheid van het verschijnen van de tweede druk een recensie van ‘de Messias leren’. De recensie is te vinden op Theoblogie.

ds. Giel SchormansIn de alinea’s van de evaluatie schrijft hij:

“Het is buitengewoon knap wat Westerman doet: in een grote greep een coherente en consistente Bijbelse theologie presenteren. Westerman heeft veel contacten in de (Messiaans-) Joodse wereld en dat maakt dit boek spannend, hij schrijft het met hen als nadrukkelijke meelezers en is met hen in gesprek. Het is het een van de weinige boeken die ik ken (maar ik ben geen vaktheoloog), die de eigen plaats en betekenis van Israël gedegen bijbels-theologisch onderbouwt en daarbij oog heeft voor het Joodse Messias-belijdende deel van de kerk. …

Resumerend: ‘De Messias Leren’ is mijns inziens een must-read voor zowel theologen en predikanten als geïnteresseerde gemeenteleden. Het maakt de roeping van Israël en haar blijvende plaats in Gods heilsplan op een overtuigende, integere en coherente manier inzichtelijk, zonder af te doen aan de fundamentele betekenis van Jezus Messias.”

Een pdf van de recensie is hier te downloaden.

———

Voorjaar 2020

“… uitdagend boek .. de lectuur ervan is een boeiend en leerrijk avontuur dat de Bijbel met nieuwe ogen leert lezen.”

“De Engelse vertaling die in 2018 van dit boek uitkwam, is de gelegenheid om dit uitdagend boek opnieuw in de aandacht te brengen en ditmaal van een wereldwijd lezerspubliek. …..”

Prof. dr. Hendrik Hoet, Rooms-katholiek priester en theoloog (Antwerpen, België) schreef een positief-kritische bijdrage voor Collationes (Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal) ter gelegenheid van het verschijnen van de Engelse editie en van de tweede Nederlandse druk.

———

Januari 2020

“… een kantelpunt in het nadenken over de relatie van de kerk tegenover het joodse volk!”

“Mijn eerste opmerking is deze: een prachtig en zeer opmerkelijk boek! Het is namelijk na 20 eeuwen een kantelpunt in het nadenken over de relatie van de kerk tegenover het joodse volk! …

Ook heeft dit boek voor mij een grote bijdrage geleverd aan de vraag hoe al die teksten uit de OT-ische profeten en de brieven van Paulus, Petrus en Openbaring met elkaar in een goed raamwerk te zetten en ze werkelijk tot hun recht te laten komen! …

Juist in deze tijd waarin de Here God Israël terug brengt en de kerken tot bezinning komen, is dit boek niet slechts een aanbeveling, maar een noodzaak om alle gegevens uit de Schriften zo goed mogelijk in onderlinge samenhang te lezen. Ja, om ook de Here God Zelf in Zijn onnaspeurlijke en vaak ondoorgrondelijke wegen steeds beter te leren kennen en lief te hebben!”

Ds. M. J. Koppe, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, las het boek en schreef een ‘reactie van een lezer’.

———

Augustus 2019

“De Messias leren (biedt) een inspirerend pleidooi voor een omgang met de Bijbel waarin de trouw van God aan Zijn verbond met Israel oplicht.”

“Al met al schreef Westerman een lezenswaardig boek waarin ons enerzijds een onthutsende spiegel wordt voorgehouden. Het lijden van het Joodse volk begon niet pas met de opkomst van de nazi-ideologie. Het christelijke ‘verhaalschema’ heeft het foute denken en handelen ten opzichte van het joodse volk aantoonbaar gestimuleerd. Daarnaast bied De Messias leren een inspirerend pleidooi voor een omgang met de Bijbel waarin de trouw van God aan Zijn verbond met Israel oplicht.”

Dr. M. van Campen schreef een recensie in de Waarheidsvriend (22 augustus, jaargang 34, 2019).

———

Januari 2019

” … een aanrader …”

“Hoe ziet het verhaal van de Bijbel eruit als we serieus nemen dat Israël in dat verhaal een centrale plaats inneemt? Westerman heeft helemaal gelijk als hij de Bijbel niet wil lezen als het verhaal van schepping – zondeval – verlossing – voleinding. Het klopt niet, wanneer we als christenen uit de heidenen zo de verhaallijn van de Bijbel kort typeren, alsof Israël daar niet in thuis hoort. Dit boek van Westerman is een buitengewoon boeiende poging om als goj, als christen uit de heidenvolken, de Bijbel te herlezen als het canonieke verhaal over Israël en de volken. Westerman prikkelt zijn lezers om serieus te nemen dat de volken eigenlijk pas laat in de geschiedenis mee gaan doen in de geschiedenis van God en zijn volk Israël. Een aanrader voor iedere christen die serieus wil (leren) nemen van huis uit ‘goj’ te zijn!”

Dr. Hans Burger, Universitair docent systematische theologie / Assistant Professor of Systematic Theology  – Theologische Universiteit, Kampen

———

Juli 2018

“… het meest degelijke en consistente boek over Israel dat ik tot nu toe gelezen heb .”   

“Dit is het meest degelijke en consistente boek over Israël dat ik tot nu toe gelezen heb. Het zet je echt aan tot een vernieuwd denken over Israël in relatie met heel de Schrift en heel de heilsgeschiedenis. Of beter, het helpt je diepgaand omkeren en omdenken m.b.t. Israël.”

Ds. Jelle de Kok, predikant toeruster binnen de PKN via het Evangelisch Werkverband

———

Juni 2018

De Messias leren is bovenal Bijbelse theologie

“‘Wie de Schrift niet ken, kent Christus niet’, is het snoeiharde oordeel van het Tweede Vaticaans concilie (DV25). Het is ook een citaat van Hiëronymus. Bij het lezen van De Messias leren heb ik heel nieuwe diepten in de Heilige Schrift ontdekt, zeer centrale gegevens uit de Bijbel die Edjan Westerman aan het licht brengt. Het roept de vraag: hoe goed kennen wij Christus? … De Messias leren is bovenal Bijbelse theologie.”

Kees Slijkerman, hoofdredacteur Bouwen aan de Nieuwe Aarde schreef een recensie die hier te lezen of te downloaden valt. In Bouwen aan de Nieuwe Aarde verscheen eerder een recensie van de hand van mgr. dr. Ron van den Hout, Rooms-katholiek bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

———

Mei 2018

“… nagaan hoe Israël als volk vanuit het OT nog steeds op voorgrond mag staan in de boodschap van het NT. Westerman doet dat in dit bijbels-theologische werk op een prachtige manier.”

Op de Belgische website indekerk.be verscheen een recensie van de Messias leren geschreven door dr. Raymond R. Hasoul (theoloog/predikant/docent), die ook hier te hier te lezen of te downloaden is.

———

April 2018

Het boek … heeft mij enorm geholpen … Een aanrader voor elke navolger van Jezus de Messias.

“Het boek de Messias leren van Edjan Westerman heeft mij enorm geholpen om het grote heilsplan van God in het doorgaande verhaal van Gods weg met het volk Israël en de volken opnieuw te doorgronden. Het vraagt om de Bijbel (op)nieuw te leren lezen door een Joodse-Christelijke bril. Het heeft mij opnieuw overtuigd van Gods grote trouw, die Hij heeft bewezen en zal bewijzen aan Israël en daardoor ook aan ons die de weg van Messias Jezus willen gaan. Een aanrader voor elke navolger van Jezus de Messias!”

Jaap van de Poll, pastor algemene zaken VEZ, bestuursvoorzitter MissieNederland

———

Najaar 2017

Engelstalige aanbevelingen van de hand van prof. dr. Dineke Houtman, dr. Bas Plaisier en ds. ir. Niek Tramper zijn te vinden op de Engelse pagina van deze website.

——— 

Januari 2017

Een boek vol passie geschreven, vol liefde voor de Messias en zijn volk.

In Kerk en Theologie (68/1, januari 2017) verscheen een recensie geschreven door dr. Guus Labooij en ds. Cees Lavooij. De recensie hier te downloaden.

———

Een respectabel boek, voor joden en christenen alleszins de moeite van het lezen waard.

NBD Biblion (Nederlandse Bibliotheek Dienst)

———

In augustus-september 2016 verschenen de volgende recensies en reacties:

“… waardering … voor de moed om de Bijbel buiten je eigen denkkaders te lezen … en ook zeker vanwege de leesbaarheid …”

“Ds. Edjan Westerman doet … een moedige poging om de Bijbel anders te lezen. Zo anders, dat de eigen plek van het Joodse volk en de geschiedenis die God met haar gaat behouden blijft … veel waardering. Allereerst vanwege het enorme werk dat eraan ten grondslag ligt. Anderzijds ook voor de moed om de Bijbel buiten je eigen denkaders en vooronderstellingen te lezen. En ook zeker vanwege de leesbaarheid van het geheel. Je hoeft geen theoloog te zijn, om van dit boek te kunnen genieten … Daarbij geeft dit boek je een nieuwe fijngevoeligheid voor de betekenis van Israël als het volk van God en je eigen plek als goj.”

ds. Florimco van der Rhee (Chr. Gereformeerd predikant te Capelle a/d IJssel) schreef een positief kritische recensie in Verbonden, het Israëlmagazine van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (jaargang 60, nummer 3, augustus 2016). De gehele recensie is hier te lezen.

———

De hermeneutische aanpak in Westermans studie de Messias leren (2015) is een gouden greep.

“De hermeneutische aanpak in Westermans studie de Messias leren (2015) is een gouden greep. De auteur werpt de vraag op naar het paradigma of de bril waarmee de Bijbelse boodschap wordt verstaan. …

Circulair denken, op grond van uitvoerige en eminente Bijbelexegese zoals in de (overigens zeer toegankelijke) studie van Westerman, behoedt niet alleen voor het onuitroeibare onkruid van de vervangingstheologie binnen de kerk, maar doet ook zegenrijk recht aan de ervaring van alle stervelingen.”

Op de website van de werkgroep Vanuit Jeruzalem verscheen een recensie van drs. L. W. van der Sluijs die de aandacht richt op de kringen van heiligheid en zegen waarbij in de Messias leren wordt stil gestaan. De recensie is hier te lezen.

———

“… het draait … in feite om het ‘verhaal’ van de heilsgeschiedenis.”

“Waar het in de prachtige studie van ds. Westerman in feite om draait is het ‘verhaal’ van de heilsgeschiedenis. In zijn werk probeert hij het bekende oude canoniek verhaal te herschrijven om daarmee op een nieuwe wijze het gesprek met en over Israël te openen en om daarmee ook op een vernieuwde en rijke wijze over Christus te spreken.

De inzet is duidelijk: we zijn er niet mee door te zeggen dat we als kerk niet meer aan vervangingsdenken doen. Dat is mooi gezegd, maar als het verhaal van de heilsgeschiedenis niet opnieuw en anders belicht wordt, blijven we op een of andere manier terugvallen in de vervangingstheologie.

Ik hoop … dat dit boek … een blijvende rol zal spelen in het denken over Israël en haar Messias.” 

In Israël en de Kerk, Tijdschrift voor Bijbelse bezinning en toerusting van de christelijke gemeente (september 2016, jaargang 15, nummer 2) verscheen een recensie van ds. Henk Poot

———

“… een verrijking om Gods heilsbedoelingen … te spellen …”

“Het is voor een gewone theoloog als ik werkelijk een verrijking om Gods heilsbedoelingen voor het volk Israël en de volkerenwereld paragraaf voor paragraaf uit te spellen, vanuit de grondstructuren van de Tenach en in het bijzonder vanuit de sleuteltekst Exodus 19:5-6: “Als je Mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Het doet je meer dan tevoren beseffen hoe in veel gangbare theologie en prediking de rol van Israël is uitgespeeld, en dat de vervangingstheologie op vele subtiele manieren nog steeds springlevend is. Het boek van Edjan Westerman is stevige kost. Ik lees dagelijks een paragraaf en soms komt er direct een gebed voor onze oudste broeder Israël uit voort.”

Jan Minderhoud (supervisor/coach/geestelijke begeleiding), Ermelo (september 2016)

———

Eerder verschenen recensies en reacties:

Nieuw leren lezen  –  Wat zeg je wanneer je bondig moet weergeven waar het in de Bijbel om gaat? 

Met de nodige variaties komt de samenvatting van de Bijbel er vaak op neer dat God de wereld heeft geschapen met de mens als de kroon op de schepping. Al snel kwam er een kink in de kabel toen Adam en Eva het goddelijk gebod overtraden. Maar gelukkig volgde de belofte van de verlossing. En dat is volle realiteit geworden bij de komst van Jezus in de wereld.

Wie kritiek kan verdragen, doet er goed aan het boek van Edjan Westerman te lezen: De Messias leren. Deze predikant maakt duidelijk dat er ongemerkt een raster over de Schrift wordt gelegd. Dat is karakteristiek voor de traditionele christelijke theologie om zo de Bijbel te lezen. Israël verdwijnt dan geheel uit beeld. Exact zoals we dit ook tegenkomen in de oudkerkelijke geloofsbelijdenissen. Geduldig laat de auteur zien wat er gebeurt als we de Tenach (= het Oude Testament) lezen als de bedding van het handelen van God. Dan licht de trouw van de Eeuwige op.

Het boek heeft een wat vreemde titel. Het gaat om de associatie met het Joodse lernen. Het is verrijkend als je de Bijbel op een nieuwe wijze leert lezen. Er zit een herhalingselement in de publicatie, maar zo kunnen ook niet-theologisch geschoolde lezers het goed volgen.                    Israël aktueel – oktober 2015 ]

———

Toegankelijk, goed leesbaar

“… Het ziet er prachtig uit, complimenten voor Boekencentrum Uitgevers. Daarnaast is het vooral een toegankelijk, goed leesbaar boek geworden, ook voor de niet-theoloog. Westerman is er als eerste in geslaagd om de belangrijke nieuwe inzichten over de relatie kerk-Israël werkelijk een plek te geven in het opnieuw ‘schilderen’ van het grote heilsplan van God met Israël, de Kerk en de volken. …”         Nieuwsbrief Jules Isaac Stichting – september 2015 ]

———

Het heeft me direkt al te pakken …

“Ik ben begonnen dit boek te lezen, en het heeft me direkt al te pakken …” schreef ds. Bart Trouwborst, predikant van de Hervormde gemeente te Nieuwleusen, toen hij net begonnen was met lezen. Na lezing van het boek publiceerde hij zijn leesverslag op zijn site.

——–

Zelf heb ik het boek in één ruk uitgelezen. Als iemand graag die doorgaande lijn in Tenach en Evangelie wil ontdekken raad ik aan dit boek te gebruiken bij de regelmatige bestudering van Gods Woord.

Ds. G. H. Abma schreef  in Profetisch Perspectief (20e jaargang, nummer 88) de volgende recensie:

De Messias leren

Van de hand van de emeritus predikant Edjan Westerman verscheen een mooie studie. Helaas is de titel in telegramstijl. Eigenlijk is die polyinterpretabel. Als ik de bedoeling probeer weer te geven, kom ik tot de volgende kernzaken. We moeten de Bijbel opnieuw leren lezen om te ontdekken dat Gods weg van begin tot einde met Israël is. De volken zijn aangewezen op de zegen van de Messias die via Israël tot hen komt. Op hun beurt zijn zij weer geroepen Gods uitverkoren volk te zegenen.

Dankzij het pleidooi van R. Kendall Soulen is de auteur ervan overtuigd geraakt dat we al snel bij het lezen van de Bijbel een verkeerd ‘verhaalschema’ hanteren. Als je aan een doorsnee christen vraagt in vogelvlucht een lijn aan te geven, dan krijg je te horen: God heeft de wereld geschapen, al snel daarna vond de zondeval plaats, maar gelukkig volgde de belofte van de verlossing. Al vond God het nodig een enorme omweg te maken, toch kunnen wij ook linea recta uitkomen bij de beloofde Verlosser en zo zicht krijgen op een eeuwige toekomst. We vinden dit verkorte perspectief helaas ook terug in de Apostolische Geloofsbelijdenis en de andere oud-kerkelijke confessies. Israël komt er niet in voor! Datzelfde is het geval in de Heidelbergse Catechismus. Denk alleen maar aan de drieslag: ellende, verlossing en dankbaarheid. Wie er oog voor krijgt ontdekt dat dit stelselmatig voorkomt in het kerkelijk onderwijs en het missionaire werk.

Wanneer niet duidelijk is dat Israël een blijvende plaats inneemt in het plan van God kun je onmogelijk zien hoe Jezus verbonden is met zijn volk, het beloofde land en de stad Jeruzalem. In de lijn van een eeuwenoude christelijke traditie is het daarom gebruikelijk de boodschap van de Bijbel meteen een universele betekenis toe te kennen zonder aandacht te schenken aan de speciale plaats van Israël. Na de Shoah hebben velen weliswaar afstand genomen van de vervangingstheologie, maar daarmee is Israël nog niet per definitie in beeld gekomen. Het zionistisch verlangen wordt dan ook gediskwalificeerd als ongehoorzaamheid en het spreken over de blijvende gelding van de landbelofte een ongerijmdheid.

Ds. Westerman heeft zijn lijvige boek geschreven in de overtuiging dat Israël een koninkrijk van priesters is en hij wil ons laten zien wat de unieke positie is van Gods volk. Verrassend is zijn start. Velen denken aan de hand van het zogenaamde zandlopermodel: Gods werk had aanvankelijk een universele actieradius, maar dan spitst alles zich toe in de verkiezing van Abraham. Uiteindelijk gaan de lijnen weer uitwaaieren na de komst van Jezus. De auteur wijst er echter op dat het bij de schepping reeds gaat om de Thora en Israël. De Joodse exegeet Rashi laat zien hoe alles van meet af draait om Israël. Wat op de eerste bladzijde van de Tenach al zichtbaar is, wordt gecontinueerd tot het einde van de Schriften van het nieuwe verbond.

Het is boeiend te lezen over ‘de schepping van het kamp van Israël en van het priesterlijke volk.’ Vervolgens wat de taak is van de priesters rond het ene heiligdom. En tenslotte over het perspectief van het koningschap van het volk. Ondanks het verzet van de volken zal de Messiaanse tijd aanbreken. Israël en de volken zijn onderweg naar de tikoen olam (het herstel van alle dingen, Hand.3:21). Zelf heb ik het boek in één ruk uitgelezen. Als iemand graag die doorgaande lijn in Tenach en Evangelie wil ontdekken raad ik aan dit boek te gebruiken bij de regelmatige bestudering van Gods Woord. Iedere dag een draadje is een hemdsmouw in het jaar. Span je er dagelijks voor in om te komen tot – zoals de ondertitel zegt – een ‘nieuw leren lezen’ van de Bijbel. En dan kunnen we hopelijk een mouw passen aan een foutieve geloofsleer.

Al is de titel van het boek wat cryptisch toch hoeft dit niemand af te schrikken. De studie is niet alleen bedoeld voor theologisch geschoolde lezers. Als geïnteresseerde gemeenteleden merken hoe waardevol dit boek is om te ontdekken dat God trouw blijft aan zijn volk Israël, kunnen ze dit boek cadeau geven aan de voorganger van hun gemeente. Bijna ben ik geneigd te zeggen dat ik de kosten wil vergoeden als dàt geen effect blijkt te hebben voor de prediking. Maar de ervaring leert dat dominees vaak onbekeerlijk zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat het boek van collega Westerman grote overtuigingskracht heeft! 

Voor een pdf van de recensie klik hier.

———

Een indringend bijbels-theologisch leerboek … Het nieuwe lezen van de Bijbel … is broodnodig. Terwille van Israël. En terwille van mijzelf als hoorder van het hele bijbelverhaal.

Dr. Henk Vreekamp (oud-Israëlpredikant binnen de Nederlandse Hervormde Kerk) schreef in Centraal Weekblad (jaargang 63, nummer 26, 24 december 2015) een recensie.

Daaruit een paar zinnen:

“… Westerman schreef een indringend bijbels-theologisch leerboek. Vanuit een nieuwe invalshoek biedt hij verrassende doorkijkjes en vergezichten. Zijn zoektocht heeft het spannende van: hoe gaat de Bijbel op een voor mij nieuwe manier spreken? Dat vraagt omkeer in ons denken. … Wat de hoofdlijn betreft heeft het boek mij overtuigd. Het nieuwe lezen van de Bijbel dat Westerman uitdraagt is broodnodig. Terwille van Israël. En terwille van mijzelf als hoorder van het hele bijbelverhaal.”

Voor een scan van de hele recensie klik hier.

———

“… een Bijbelse theologie zoals ik die nog niet eerder heb gelezen.”

Dr. Ron van den Hout (Rooms-Katholiek bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden; Oudtestamenticus, voormalig vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch en docent Hebreeuws, Judaïca, en Oude Testament aan verschillende priesteropleidingen) schreef een recensie in Bouwen aan de Nieuwe Aarde (Tijdschrift van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, maart 2016).

Daaruit een paar zinnen:

“Als God geen spijt heeft van zijn eerste keuze voor Israël, hoe blijkt dat dan in de evangeliën en de brieven van Paulus? Deze uitdaging gaat Westerman aan. Zijn boek is dan ook een Bijbelse theologie zoals ik die nog niet eerder heb gelezen.  …  Wij zijn als christenen eigenlijk meer gewend om de tegenstellingen en de contrasten tussen beide delen van de Bijbel te benoemen. Het kost dan ook moeite het anders te doen. Hierbij helpt het lezen van het boek van Westerman.  …

Westerman leest de Bijbel synchroon. Dat wil zeggen dat het hem gaat om de verhaallijn zoals we die bij een eerste lezing van de Bijbel tot ons nemen.  …  Dit mag in de moderne exegese weer en het maakt zijn boek sterk.  …  Het boek van Westerman is spannend om te lezen  … 

Hij geeft er blijk van een gelovig inzicht te willen verwerven en hij wil de lezer meenemen in dit gelovig denkproces. Het boek biedt een goede basis om de positie van de volken ten opzichte van Israël (niet andersom) opnieuw te doordenken.”

De hele recensie (in twee delen) is op de website van de Katholiek Charismatische Vernieuwing te lezen. Daar is ook een print-vriendelijke versie te downloaden.

———

Het gaat om Gods doorlopende verhaal …

“… Het gaat om Gods doorlopende verhaal waarin de uitverkiezing van Israël, het volk en het land, een centrale rol speelt. Heel mooi om te lezen hoe Jezus de eerste is van Israël, de getrouwe Jood die de dienst van Israël volkomen vervult …”

Op Uitdaging.nl publiceerde Jacco Stijkel een recensie.

———

Een avonturenroman kan spannend zijn – kan dat ook het geval zijn met een theologisch boek over Israël?

Henk Medema (publicist, oud-uitgever, mediaconsultant) schreef op zijn blog een recensie over de Messias leren.

“… Als titel van een boek kwam ik de intrigerende uitdrukking tegen ‘de Messias leren’ – en daar moest ik meer van hebben …. Een avonturenroman kan spannend zijn – kan dat ook het geval zijn met een theologisch boek over Israël? Wat mij betreft bleef de spanning er goed in … Het goede van dit boek is dat het vragen opwerpt.” 

Voor de gehele tekst op de site van Henk Medema klik hier.

———

Israël en de volken

“God spreekt altijd met twee woorden. In de hele Schrift gaat het steeds over Israël en de volken. Gods plan om de wereld te redden gaat via Israël, hetgeen Jezus bevestigt. Jezus kwam in een joodse context, leefde als jood en stierf als de Messias van Israël. Wij zijn pas later in het verhaal van God ingestapt en we kunnen Gods plan pas zien in context met Israël. De kracht van het boek van Edjan Westerman is om die context te tonen, zodat wij beter zicht krijgen op Jezus, als de Messias van Israël en Redder der wereld.”

drs. Jacob Keegstra – voorzitter ICEJ-Nederland

———

Het boek van Westerman voert een belangrijk pleidooi, dat het waard is gehoord en verder doordacht te worden.

Prof. dr. M. J. Paul schreef een kritische recensie in Reformatorisch Dagblad. Een link naar deze recensie van 23 februari 2016 is te vinden in het blogbericht van 25 februari op deze website met als titel Zwart-wit denken over de kerk!?

———

Een boek dat zich met ruim 400 pagina’s niet in een keer laat lezen, maar dat juist daarom een proces op gang brengt dat bij de lezer blijvend invloed zal hebben.

Uit de recensie in Opwekking Magazine (maart 2016). Zie ook het interview in dat nummer.

———

“… het boek laat duidelijk zien welke ingrijpende implicaties en gevolgen ieder spreken over Israël heeft …”

Prof. dr. W. T. van Peursen schreef een recensieartikel over de Messias leren in Soteria (jaargang 33-1, maart 2016). Hij besluit zijn artikel met:

“Over de plaats van Israël in het plan van God en de vraag over welk Israël we het dan hebben, is nog niet het laatste woord gezegd. Ongeacht of men Westermans betoog wel of niet overtuigend vindt, het boek laat duidelijk zien welke ingrijpende implicaties en gevolgen ieder spreken over Israël heeft voor onze omgang met de Schrift, voor de rol die het Nieuwe Testament wel of niet mag spelen bij het lezen van het Oude Testament, voor ons spreken over God, geboden, genade, redding en geschiedenis. Dit onderwerp raakt aan grondvragen van de theologie, de christologie en de soteriologie. Alleen al om die reden is een voortgaande discussie noodzakelijk en is iedere bijdrage daaraan, ook die van het voorliggende boek, te verwelkomen.”

De link naar het gehele artikel is opgenomen in het blogbericht Maakt God nog steeds onderscheid?

———

… men moet het boek wel dúrven kopen en lezen. Met de aankoop wordt er namelijk geen voortkabbelend verhaal over Israël en de volken aangeschaft.

Ds. R. R. Maathuis (predikant binnen de PKN te Werkendam) schreef in Credo (tweemaandelijks magazine van het Confessioneel Gereformeerd Beraad) een recensie die ook op de website van de Jules Isaac Stichting is gepubliceerd. Daaruit een aantal alinea’s:

“Het boek … zou door velen gelezen moeten wor­den. Maar … men moet het boek wel dúrven kopen en lezen. Met de aankoop wordt er namelijk geen voortkabbelend verhaal over Israël en de volken aangeschaft. Nee, Westerman zet het vertrouwde kerkelijk lezen van de bijbel op z’n kop.

Ondanks het feit dat het boek dit, voor veel christenen, onbekend pad inslaat en de lezer alle aandacht nodig heeft om op dat nieuwe pad te komen én te blijven, biedt de schrijver de lezer in korte, heldere zinnen een reisverslag aan waarmee de lezer weer terechtkomt in het bijbelse spoor van de God van Abraham, Izaak en Jakob, de Vader van Jezus Messias.

Westerman heeft met dit boek … zowel Israël als de kerk een grote dienst bewezen en daar ben ik hem oprecht dankbaar voor. Voor mij is het lezen van het boek een aansporing om het boek nóg een keer te lezen. Westerman brengt ons dicht bij het hart van God voor Israël, de kerk en de volken en dat is een grote verdienste.”

———

… Na de Sjoa hebben weliswaar velen afstand genomen van de vervangingstheologie maar daarmee is Israël nog niet per definitie in beeld gekomen. Daarbij wil dit boek ons helpen. 

Ds. Henk van der Laan (predikant binnen de PKN in Hervormde Gemeente Valkenburg a/d Rijn) schreef in Confessioneel (magazine van de Confessionele Vereniging, 31-03-2016, no. 7) een positief kritische recensie, die hier te lezen is.